ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงห้อง SI 203 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เพื่อติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโครปี (NMR) ซึ่งระหว่างการปรับปรุงห้องอาจจะสร้างผลกระทบด้านมลภาวะเสียงและอากาศ สำหรับผู้ใช้บริการห้องประชุม Science Connect และเพื่อให้การปรับปรุงสถานที่เป็นไปอย่างราบรื่น คณะวิทยาศาสตร์จึงขอแจ้ง ปิดการให้บริการห้องประชุม Science Connect ตั้งแต่วันที่ 1– 31 กรกฎาคม 2560 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-4709564
จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน