ด้วยคณะวิทยาศาสตร์จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Students Learning Outcome-based Assessment) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Learning Space ห้อง Basement คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้เรียนเชิญ รศ. ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้กับให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนได้ใช้ความรู้ความสามารถตนเองที่ได้ศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการวัดและประเมินผลเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้มีมาตรฐานและเทียบได้ในระดับสากลต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการฯ ในวัน-เวลา สถานทีดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ที่

https://goo.gl/forms/MeJZc6m01HWJgLo62

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วิไลรัตน์ สุจริต เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8910