ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Knowledge Management (KM) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาพื้นฐานแก่อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิควิธีการสอนที่เน้นการเรียนเชิงรุก ในตอน "การจัดการเรียนการสอนแบบ Tutorial" โดยวิทยากร ดร.มนต์สิทธิ์ สิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-11.30 น. ณ Learning Space ห้อง Basement

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน ในวัน-เวลา สถานทีดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ที่ https://goo.gl/forms/3X4Vv4vrASDoKxhE3

 

หมายเหตุ สำรวจที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วิไลรัตน์ สุจริต เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8910