คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา  สนใจกรอกใบสมัครและยื่นได้ที่ science service center  ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 14 กค.60 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ใบสมัคร