ตามที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยบริหาร 1 อัตรา โดยรับสมัครจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 แล้วนั้น บัดนี้ภาควิชาเคมี จึงขอประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร ดังไฟล์แนบ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ในเวลา 9.30 – 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์คือ ห้องประชุมภาควิชาเคมี (CH 304) ชั้น 3 อาคารเคมี หากท่านไม่ได้มาสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้