งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เชิญหัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์วิจัย / หัวหน้ากลุ่มวิจัย / หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และสมาชิกกลุ่มวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อระดมสมองในการจัดทำข้อมูลด้านงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Basement บริเวณพื้นที่ Learning Space คณะวิทยาศาสตร์