งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม โครงการ Science Research Forum ครั้งที่ 4 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย รวมทั้งกำหนดกรอบ ทิศทาง และแสวงหาโอกาสพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากเครือข่ายงานวิจัยเชิงบูรณาการ สามารถทำงานวิจัยร่วมกันแบบกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย ผลิตงานวิจัยให้เข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป