ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ให้ตรวจสอบจากไฟล์ที่แนบมานี้
 
การทำสัญญาผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
 
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น.
 
รายละเอียด การปฐมนิเทศและทำสัญญาของผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี
นักศึกษาต้องลงนามสัญญาร่วมกับ บุคคลดังนี้
 
1. นักศึกษา
 
2. ผู้ค้ำประกัน (บิดา หรือมารดา ของนักศึกษา ถ้าไม่มีให้พี่น้องของบิดาหรือมารดาเป็นผู้ค้ำ)
 
3. คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
 
เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
 
เอกสารแนบท้ายสัญญา
 
นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าจะต้องแนบหลักฐานท้ายสัญญาดังนี้
 
นักศึกษาผู้ได้รับทุน
 
1. สำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 4 ชุด
 
2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด
 
3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 
4. สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด
 
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (ในกทม.) จำนวน 4 ชุด
 
ผู้ค้ำประกัน
 
1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด
 
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 
3. สำเนาทะเบียนสมรสจำนวน 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทั้งสามีและภรรยา)
 
4. สำเนาพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติจำนวน 1 ชุด
 
คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
 
1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด
 
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 
3. สำเนาพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติจำนวน 1 ชุด
 
หมายเหตุ
 
1. สำเนาใบมรณะบัตร กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันของนักศึกษาที่ได้รับทุน ที่จดทะเบียนสมรสเสียชีวิต
 
2. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา คุณศุริษา แสงอรุณ 02-470-8107
 
3. เอกสารสำเนากรุณารับรองสำเนาถูกต้องและลงนามทั้งหมด
 
4. สำเนาทะเบียนสมรสรับรองสำเนาถูกต้องทั้งสามีและภรรยา
 
5. ตัวอย่างสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกันจะส่งให้ทางอีเมลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 
 
**กรณีผู้ค้ำประกันไม่สะดวกเข้ามาลงนามสัญญาเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถจัดส่งสัญญาค้ำประกันให้ผู้ค้ำลงนามสัญญาต่อหน้าพยาน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อำเภอ) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ เพื่อลงนามพยานรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันและแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาบัตรข้าราชการ**

Download ประกาศรายชื่อ