ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงถึงความกตัญญู รู้คุณระลึกถึงความสำคัญของผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ของคณาจารย์ จึงของดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 1 วัน