ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการการพัฒนาทักษะความรู้เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการทำงานวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางชีวิภาพ” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเคมี และภาคจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโทผู้สนใจ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง SCL216 (ห้อง 600) เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามเกณฑ์ของมาตรฐานสากลกำหนด และสามารถพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

กำหนดการ

โครงการ การพัฒนาทักษะความรู้เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการทำงานวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางชีวิภาพ”

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเรียนรวม 600 (SCL 216 มจธ.)

-----------------------------------

08.30 น.-09.00 น. - ลงทะเบียน เข้ารับการอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการทำงานวิจัย เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท

09.00 น.-09.15 น. - ผู้แทนคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร นักศึกษา และกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการทำงานวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”

09.15 น.-10.30 น. - ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ (อนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. บางมด) อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. บรรยายให้ความรู้เรื่อง “กฎระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”

10.30 น.-10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น.-12.00 น. - นางณมล วรปรีดา (เลขานุการคณะกรรมการ IBC มจธ.)บรรยายเรื่อง “การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Level)”

12.00 น.-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.-13.45 น. - นางณมล วรปรีดา (เลขานุการคณะกรรมการ IBC มจธ.) อบรมเรื่อง การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ อบรมเรื่อง ด้านการทำงานในตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet)

13.45 น.-14.30 น. - ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ (กรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. บางมด) อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. อบรมเรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

14.30 น.-15.15 น. - ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ (อนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. บางมด) อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. อบรมเรื่อง การรับมือกรณีที่มีการหกรั่วไหลของชีววัตถุ (Biological spill response)

15.15 น.-15.30 น. - พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 น.-16.00 น. - สอบ Post-Test

16.00 น.-16.30 น. - สรุปภาพรวมการฝึกอบรม กล่าวปิดงาน และถ่ายภาพร่วมกัน