Science learning space คณะวิทยาศาสตร์เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชา Calculus ตลอดภาคการศึกษานี้ โดยนักศึกษาที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะในวิชา Calculus สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Science Learning Space