ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องเรียนรวม 200 โดยเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ และการเสวนา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่  ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง) เปิดรับนักศึกษาจำนวน 200 คน 

 

 

 

จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่   https://goo.gl/forms/3aOLlPYJXKd1iwij1