BKI Scholarship โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และสถิติ ชั้นปีที่ 2 รายละเอียดตามรูป หมดเขตรับสมัคร 15 กันยายน 2560