เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 (ICEM13)ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการวิจัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่  http://www.icem2017.com/mem_register.php ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2560   และสามารถร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอ ได้ที่  http://www.icem2017.com/mem_register.php  ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2560