ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ขึ้นในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 12.00-16.30 น. ณ Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ในวัน-เวลา สถานที่ดังแจ้ง โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeof0inO1xxxY2Blhz_jqq1xyycYbtg7XF6eZEOFzxQIEkCqw/viewform?c=0&w=1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วิไลรัตน์ สุจริต เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8910