ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT Research Fund 

แหล่งทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอบข่าย

เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัย/นักประดิษฐ์หน้าใหม่ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย เป็นผู้พิจารณาตัดสินผลทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เงื่อนไข

  1. งบประมาณปีละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี 
  2. ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. เป็นโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น และโครงการที่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) จะได้รับการพิจารณาก่อน
  4. กรณีที่มีโครงการวิจัยสมควรได้รับการสนับสนุนหลายโครงการและวงเงินรวมกันเกินกว่าเงินกองทุน คณะกรรมการฯ จะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอเงินกองทุนเพิ่มต่อไป
  5. ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย
  6. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน จำนวน 2 ชุด ให้ผู้ติดตามโครงการพิจารณา
  7. ผู้รับทุนต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 ชุด (ไม่ต้องเข้าเล่ม) ให้ผู้ติดตามโครงการพิจารณา
  8. เมื่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นดิสก์
  9. ผู้รับทุนต้องส่งบทความเรื่องที่ได้รับทุนเผยแพร่

งบประมาณ

งบประมาณปีละไม่เกิน 150,000 บาท

ระยะเวลาขอรับทุน

-

การส่งข้อเสนอโครงการ

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม มจธ.-1 จำนวน 3 ชุด มายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

กุมภาพันธ์

ระยะเวลาโครงการ

1 ตุลาคม - 30 กันยายน

หน่วยงานที่ติดต่อ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2470-9687

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เกณฑ์ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี

2. แบบเสนอโครงการ

3. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

4. แบบรายงานฉบับสมบูร์

5. ข้อกำหนดการให้ทุน

6. แบบรายงานการเงิน

7. แบบส่งคืนเงินทุน