ด้วยงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ Science Colloquium I: The Gravitational Wave เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อโลกในปัจจุบัน และเป็นการสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้เชิงลึกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง  ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา 14.00 – 16.00 น.   ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์  และ ดร.สุภัคชัย พงศ์เลิศสกุล มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ห้อง Science Connect  ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในวันดังกล่าว