สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

เรื่อง: การมีอยู่จริงสำหรับดุลยภาพของเกมส์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีจุดตรึง (The Existence for Equilibrium of Economic Games via Fixed Point Methods)

นักศึกษา: นายเพลิฬ  สายปาระ  รหัสนักศึกษา 56090800004

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ศ.ดร.สมยศ  พลับเที่ยง (ประธานกรรมการสอบ)

2. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ศ.ดร.สมพงษ์   ธรรมพงษา (กรรมการ)

4. รศ.ดร.นรินทร์  เพชร์โรจน์  (กรรมการ)

5. ดร.พร  พันธุ์จงหาญ (กรรมการ)

6. ผศ.ดร.ปริญญา  เสงี่ยมสุนทร (กรรมการ)

เวลา: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

เรื่อง: ทฤษฎีจุดตรึงสำหรับการส่งหดตัวไม่เชิงเส้นในปริภูมิอิงระยะทางวางนัยทั่วไป (Fixed Point Theorems for Nonlinear Contraction Mappings in Generalized Metric Spaces) 

นักศึกษา: นางภคีตา  สุขประเสริฐ รหัสนักศึกษา 55090800014

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.เจษฎา  ธารีบุญ (ประธานกรรมการสอบ)

2. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.ดาวุด  ทองทา (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม))

4. ผศ.ดร.คำสิงห์  นนเลาพล  (กรรมการ)

5. รศ.ดร.อุษา  ฮัมฟรี่ (กรรมการ)

6. ผศ.ดร.วุฒิพล  สินธุนาวารัตน์ (กรรมการ)

เวลา: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี