ด้วยกลุ่มงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Research Talks ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ทิศทางการทำวิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับงานวิจัยในอนาคต โดยเฉพาะการทำวิจัยเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/forms/8Xv086ZitiqbrEeF2 หรือ QR-Code (ดังรายละเอียดในเอกสารโปสเตอร์) ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560