ด้วยศูนย์ EESH ได้กำหนดวันและเวลาในการจัดโครงการ Train of the trainer ด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย และระบบ ESPRel สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นไปตามระบบ ESPRel ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา SI 213 -214 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ขอให้ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกห้องปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ Train of the trainer เพื่อให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการ นักวิจัย รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกท่านสามารถจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายตามนโยบายให้เกิดการจัดการความปลอดภัยขึ้นในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็น Train of the trainer ประจำห้องปฏิบัติการนั้น และขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือห้องปฎิบัติการวิจัย เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย

สอบถามเพิ่มเติม
คุณเกษรา   โทร 02-4708810
จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน