สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

 

เอกสารแนบ