ด้วยมูลนิธิทาคาฮาชิ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (ในปีการศึกษา 2560) ที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย และมีความประพฤติดี เป็นทุนให้เปล่าต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพื่อจะได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้มูลนิธิฯพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทาคาฮาชิ ปีการศึกษา 2560