คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ตัวแบบโปรแกรมทางคณิตศาสตร์วิภัชนัยสำหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงวิภัชนัย (Fuzzy Mathematical Programming Models for Fuzzy Optimization)

นักศึกษา: นางสาวดรุณี  หันวิสัย  รหัสนักศึกษา 57090800001

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.นิรัตยา  คำเสมานันทน์ (ประธานกรรมการสอบ)

2. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.นพรัตน์  โพธิ์ชัย (กรรมการ)

4. ผศ.ดร.เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์ (กรรมการ)

5. ดร.ดาวุด  ทองทา (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ทฤษฎีจุดตรึงวิภัชนัยและการส่งไม่เชิงเส้นวิภัชนัยบนวางนัยทั่วไปของปริภูมิอิงระยะทาง (Fuzzy Fixed Point Theorems and Fuzzy Nonlinear Mappings in Generalized Metric Spaces)

นักศึกษา: นายจตุพล  ขาวฟอง  รหัสนักศึกษา 57090800009

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.อิสระ  อินจันทร์ (ประธานกรรมการสอบ)

2. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.จิระศักดิ์  มงคลเคหา  (กรรมการ)

4. ผศ.ดร.วุฒิพล  สินธุนาวารัตน์ (กรรมการ)

5. ผศ.ดร.ปริญญา  เสงี่ยมสุนทร (กรรมการ)

เวลา: วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ทฤษฎีจุดตรึงคู่ร่วมและจุดตรึงร่วมบนปริภูมิอิงระยะทางวางนัยทั่วไป (On Coupled Coincidence Point and Common Fixed Point Theorems on Metric Generalized Spaces)

นักศึกษา: นายภูมินทร์  สุมาลัย  รหัสนักศึกษา 57090800012

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ผศ.ดร.คำสิงห์  นนเลาพล (ประธานกรรมการสอบ)

2. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ชัยชนะ  ใจบุญ  (กรรมการ)

4. ผศ.ดร.วุฒิพล  สินธุนาวารัตน์ (กรรมการ)

5. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์ (กรรมการ)

เวลา: วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: วิธีการไฮบริดอัลกอริทึมแบบใหม่ของเจเนติคอัลกอริทึมกับพาร์ติเคิลสวอร์ม (A New Hybrid Algorithm of Genetic Algorithms and Particle Swarm Optimization)

นักศึกษา: นายอภิรักษ์  สมบัติ  รหัสนักศึกษา 58090700008

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.นรินทร์  เพชร์โรจน์ (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.ธีระพล  สลีวงศ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม))

4. ผศ.ดร.คำสิงห์  นนเลาพล (กรรมการ)

5. ผศ.ดร.ปริญญา  เสงี่ยมสุนทร (กรรมการ)

เวลา: วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การจับคู่สมบูรณ์และเซตอิสระของระบบรูป N เหลี่ยม  (Perfect Matching and Independent Set of N Gonal System)

นักศึกษา: นายอเสข  ขันธวิชัย  รหัสนักศึกษา 52501404

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.จริยา  อุ่ยยะเสถียร (ประธานกรรมการสอบ)

2. ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ.ดร.อังสนา  จั่นแดง (กรรมการ)

4. ดร.วิบูลศักดิ์  วัฒายุ (กรรมการ)

เวลา: วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC 2216 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: สมบัติทางโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของตัวรับรู้สารระเหยอินทรีย์โดยใช้ระเบียบวิธีทางการคำนวณ (Structure and Electronic Properties of Volatile Organic Compound Sensors using Computational Methods)

นักศึกษา: นายพินิจ อริยะเกียรติสกุล  รหัสนักศึกษา 56090800101

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:
1. ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. รศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์ (กรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
3. รศ.ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน (กรรมการ)
4. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ (กรรมการ)

เวลา: วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น.

สถานที่: ห้องประชุม CH304 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: อิเล็กโทรสปันไฟเบอร์ผสมออกซีเรสเวอราทรอลและการประยุกต์ใช้ (Electrospun Fibers Doped with Oxyresveratrol and their Applications) 

นักศึกษา: นางสาวปิยนันท์ ท้วมวงษ์  รหัสนักศึกษา 57090700402

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:
1. ดร.วิทวัส  มิ่งวานิช (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 
3. ผศ.ดร.สุดธิดา  เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน (กรรมการ)
4. ดร.ช่อลัดดา  ศรีสุวรรณเกศ (กรรมการ)
5. ดร.คมสันต์  สุทธิสินทอง (กรรมการ)

เวลา: วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. 

สถานที่: ห้องประชุม CH304 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การศึกษาการบำบัดตะกั่วจากน้ำเสียโดยกระบวนการสร้างแกรนูล (Study of Lead Removal in Wastewater by Batch Granule Formulation Process)

นักศึกษา: นางสาวชุติมา ลิ้มตระกูล  รหัสนักศึกษา 57090700404

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:
1. ผศ.ดร.ชลอ  จารุสุทธิรักษ์ (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. ผศ.ดร.อนวัช  พินิจศักดิ์กุล (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 
3. ผศ.ดร.สุดธิดา  เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน (กรรมการ)
4. ผศ.ดร.วิจิตรา  เดือนฉาย (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00  น.

สถานที่: ห้องประชุม CH304 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์