ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชา  LNG 602 : การเขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis writing)  สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 จำนวน 2 กลุ่ม (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
นักศึกษาทีสนใจสามารถได้ลงทะเบียนเรียนได้ 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (คุณกิตติพร วัฒนพานิช โทร. 02-470 8716)