สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชาวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในด้านการประดิษฐ์คิดค้น ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้เยาวชนได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ชิงเงินรางวัลกว่า 2,00,000 บาท

สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวด สามารแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง

กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร

กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

กลุ่มที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย

โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯ ได้ทาง http://www.nrct.go.th และ http://www.inventoryday.go.th

รายละเอียดโครงการ