หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

การเสนอชื่อเพื่อพิจารณา
· คณะเสนอรายชื่อนักศึกษาและเอกสารแจ้งผลการประเมินและคัดเลือกต่อ คณะกรรมการประเมินและคัดเลือก นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับสถาบัน โดยเป็นนักศึกษา 1 คน และ/หรือ นักศึกษาพิการ 1 คน เท่านั้น (คณะส่งรายชื่อและเอกสารของผู้สมัครที่กลุ่มงานช่วยทางการเงินแก่นักศึกษา)

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา (ปกติ)
· นักศึกษา(ปกติ)  ผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานมาก่อน
· ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   ไม่ต่ำกว่า 2.75  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
· ต้องเป็นนักศึกษาที่มีกิจกรรม/ผลงานดีเด่น

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา (นักศึกษาพิการ)
· นักศึกษาพิการ ผู้เรียนซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดและ จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
· นักศึกษาต้องกำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีของสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานมาก่อน
· นักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   ไม่ต่ำกว่า 2.50   ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

หมายเหตุ   สิ่งที่ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
1)  แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2) แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3)  แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 พร้อมรูปถ่าย 1 ใบ
4)  รายละเอียดกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษา (ยังไม่ต้องเย็บเล่ม) จำนวน 1 เล่ม และแผ่น CD. ไฟล์ word และ PDF เก็บประวัติและข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเล่ม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาววิมลวรรณ  ช้างพันธุ์
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โทร.024708107 

เอกสารประกอบข่าว

เอกสาร
การจัดทำแฟ้ม
กำหนดการ