ด้วยสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป งานวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อติดต่อประสานงานสถาบันการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ
- วางแผน ประสานงาน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
- ประสานงาน จัดกิจกรรมอบรม สัมนนา ด้านความเป็นสากลให้กับนักศึกษา อาจารย์ ของคณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาต่อยอด
- จัดทำ รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ
- ดูแลและอัพเดตข้อมูล/ข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ให้เป็นปัจจุบัน
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
- สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี (หากมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/TOEIC อยู่ในเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทัศนคติดีต่อการทำงานที่ดี สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ และส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคลลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
 
วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จะทำการนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา โทร.02-470- 9569