คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ วันนี้ – 17 ธันวาคม 2560
 
ด้วยสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้ําง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (หลักสูตรนาโนฯ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานธุรการและงานบริหารภายในหลักสูตรนาโนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง
- ประสานงาน ให้บริการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางด้ํานวิชาการให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรนาโนฯ
- ประสานงานระหว่างสำนักงานในมจธ.บางมดและบางขุนเทียน
- ประสํานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ร่าง จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จดหมายโต้ตอบต่างๆ
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
- มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้ํางสรรค์ชอบทำกิจกรรม
- มีทัศนคติดีต่อการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนการทำงานได้อย่ํางเป็นระบบ และส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นมืออําชีพ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคลลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 
วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยระบุ “สมัครตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หลักสูตรนาโน)” ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จะทำการนัดสัมภาษณ์ภายหลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา โทร.02-470-9569