ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพทางวิชาการสูง ให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาในสาขาที่มีศักยภาพทางวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษารายวิชาในระดับปริญญาโทตามความถนัดและความสนใจ โดยคณะวิทยาศาสตร์จะจัดการศึกษาให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับ โดยได้รับหน่วยกิตจากหลักสูตรระดับปริญญาโทในวิชาที่สอบผ่านโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเรียนบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าจะเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์แก่นักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้เรียนเนื้อหาวิชาลึกและสูงขึ้นกว่าหลักสูตรปกติในสาขาที่ตนมีความถนัด และสามารถรองรับและเอื้อประโยชน์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ  เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รายวิชาในระดับปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไปแล้วจะถูกโอนไปยังแผนการศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาจะได้รับรหัสนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาปรับสภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท)

 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบเรียนบัณฑิตศึกษาล่วงหน้า พ.ศ.2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียด และใบสมัครตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

- รายละเอียดและคุณสมบัติ

- ใบสมัคร