ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขึยนดังนี้
 
1. นางสาวจินตนา ชำนาญชล สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ เลขที่บัตรประจำตัวสอบ 600233
2. นายนครินทร์ เป็นลาภ สาขาวิชาเคมีศึกษา เลขที่บัตรประจำตัวสอบ 600394
3. นายณัฐวุฒิ โชติวิญญู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ เลขที่บัตรประจำตัวสอบ 600791
4. นางสาวตรีชฎา ป้องคำสิงห์ สาขาวิชาเคมีศึกษา เลขที่บัตรประจำตัวสอบ  601007
 
 
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 6  มกราคม  2561
- เวลา 9.00-12.00 น.  สอบวิชาเฉพาะวิชาเอก
- เวลา 13.00-15.00 น. สอบวิชาวัดแววความเป็นครู
 
สถานที่สอบ  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCL209 ชั้น 2 
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณเลข หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีสูตรทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอรอนงค์ โทร 02 470 8812