คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560   โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.2 มีความประพฤติดี

1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าจะต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย 

 

2. คุณสมบัติเพิ่มเติมผู้ที่สมัครทุนภาควิชาคณิตศาสตร์
2.1 ถ้าสมัครเป็น Super TA ต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี จับประเด็นสำคัญได้ดี

2.2 ทั้ง Super TA และ TA ต้องไม่เคยติด F  ในวิชาคณิตศาสตร์ (ที่เป็นวิชาพื้นฐาน)

 

3.  หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

-  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฟิสิกส์                                                       

-  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเคมี                                              

-  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาคณิตศาสตร์                    

ปฏิบัติงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยา          

 

ดาวโหลด/ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการ Science Service Center  ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561  โดยต้องนำหลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้

1.  รูปถ่าย 1 ใบ                                      

2.  สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

3.  สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร