คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ (เทอม 1/60) Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือทางานในหน่วยงานนานาชาติต่อไป

วัน เวลา และการสมัครสอบ 
    ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 
ผ่านทาง link: goo.gl/YGtcVz

โดยจัดสอบทั้งหมด 20 รอบ (80 คน/รอบ) ดังนี้ 
(เลือกสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

รอบ

วันสอบ

ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

เวลาสอบ

1 – 10

12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 ก.พ. 61

31 ม.ค. 61

6 ก.พ. 61 

 

 13.30 – 16.30 น.

11 – 19

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 มี.ค. 61

2 มี.ค. 61

13 มี.ค. 61

หมายเหตุ 1) นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วในเทอม 1/60 จะไม่สามารถสมัครสอบในเทอม 2/60 ได้อีก ยกเว้นนักศึกษาจะทำการแจ้งยกเลิกการสอบเทอม 1/60 ไว้ให้เรียบร้อย
                2) ในกรณีที่รอบใดมีผู้สมัครสอบต่ำกว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในรอบอื่นๆ ได้

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793  

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.