ตามที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการเครื่อง NMR Spectrometer ขนาด 400 เมกะเฮิรตซ์ และติดตั้งไว้ ณ ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง SI 203 เพื่อให้บริการด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงองค์กรเอกชน โดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคน 2560 ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถศึกษารายละเอียดในการให้บริการ และอัตราค่าบริการตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเครื่อง NMR

อัตราค่าบริการ

อกสารการขอใช้บริการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง NMR