โครงการฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มจธ.  มก. และจุฬาฯ  นศ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้ารับการอบรม 9 ครั้ง  (ตามเอกสาร 2) หลังการอบรมแล้วจะมีการประกวดแนวคิดด้านนวัตกรรม เพื่อหาผู้ชนะเลิศ ซึ่งปีที่ผ่านมา 2560 คณะวิทย์ มจธ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 7 วัน (ตามเอกสาร 3) นศ.สนใจสมัครได้ที่ Science Service Center  ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มค.61

Download ใบสมัคร