ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการการพัฒนาทักษะความรู้ เรื่อง   “ระเบียบและแนวปฏิบัติในการทำวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และระดับปริญญาโท เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและสามารถทำงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพตามหลักสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยจะจัดการให้ความรู้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ
1. เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio Safety) (ภาคปฏิบัติ) ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 600 (ห้อง SCL216) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
2. เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
1) สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 600 (ห้อง SCL216) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2) สำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 600 (ห้อง SCL216) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกรรณิการ์ โทร 8808 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) หรือ คุณอรอนงค์ โทร 8812 (onanong.ong mail.kmutt.ac.th)