ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะทำการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดด้านคุณสมบัติและคุณลักษระของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามเอกสารแนบ
 
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561 (ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4709569
 
 

เอกสารแนบ