คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้ง ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาเคมี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ด้านพัสดุ และอาคารสถานที่) คณะวิทยาศาสตร์ โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. บริหารงานภายในหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการทางพัสดุหรือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. บริหารงานด้านอาคารและสถานที่เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคลากรของคณะฯ หรือการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

คำสั่งแต่งตั้งแบบ PDF