กำหนดการ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 -14 มี.ค. 61

วันสัมภาษณ์ วันที่ 15 มี.ค. 61

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและการพัฒนาทักษะนักศึกษาในระดับหน่วยงาน การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การศึกษา วิเคราะห์ รายงาน ติดตาม และประเมินผลงานบริการวิชาการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
1. ประสานงานบริหารโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและการพัฒนาทักษะนักศึกษาในระดับคณะฯ การใช้จ่าย งบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบริการวิชาการ และการพัฒนาทักษะนักศึกษาภายใต้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะฯ
2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ และดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3. การออกแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานสู่ประชาคม
4. วางแผน และบริหารจัดโครงการด้านโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ได้
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
- ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคลลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
- มีทัศนคติดีต่อการทำงานที่ดี สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ และส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

กำหนดการและวิธีการสมัคร
1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-14 มีนาคม 2561 โดยส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. กำหนดการวันสัมภาษณ์วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม SCL 213 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. บางมด
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา โทร.02-470-9569