ด้วยทางสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ขอเรียนเชิญ คณบดี, ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/สำนักงาน, อาจารย์, หัวหน้าภาค, นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจ้ดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยและงานวิชาการ ตามมาตรา 7 (3) ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม กรุณากรอกข้อมูลในแบบตอบรับการประชุมที่แนบมาด้วยนี้ และส่งกลับมาที่สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ภายในวัศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 นี้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
-----------------------------------------------------
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
โทรศัพท์ 02-4708406
โทรสาร 02-4708133