ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย ซึ่งจะให้ความรู้เรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและโภชนาการเพื่อการบำบัดโรคในรูปแบบนิทรรศการ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.