บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 
ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (กำหนดส่งแหล่งทุน- 15 พฤษภาคม 2561 )
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://l.ead.me/barx8X 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
โทรศัพท์ 02 831 3203/ 02 831 3946
โทรสาร 02 831 3967เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > รายละเอียด