ชื่อทุนวิจัย: ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561
 
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
ขอบเขตงานวิจัย: โจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย
 
ช่วงเวลาการรับสมัคร: ส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 4 ชุด พร้อม CD 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอโครงการวิจัย ประวัติ (CV) ฉบับสมบูรณ์ของหัวหน้าโครงการ พร้อม clip video อธิบายข้อเสนอโครงการ ไม่เกิน 3 นาที ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561 (กำหนดส่งแหล่งทุน-19 เมษายน 2561)
 
กลุ่มสาขาที่สนับสนุน: สนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่: ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โทร. 0-2278-8251-4 
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร นางสาวกษมา จันทรทิพย์ โทร. 9621 
 
รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์ม :  http://academics.trf.or.th 


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ