ขอประชาสัมพันธ์ทุน Research Gap Fund - TED Fund ประจำปี 2561 เป็นโครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยต่อยอดจากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ
(Lab Scale) ไปสู่ผลิตภัณฑ์/บริการ ในระดับอุตสาหกรรม (Industrial/Commercial scale)
 
เน้น 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 
1. อาหารเพื่ออนาคต
2. ระบบขนส่งสมัยใหม่
3. การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย
4. เคมีชีวภาพและเชื้อพลิงชีวภาพ
5. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
 
รูปแบบการให้ทุนสนับสนุนบางส่วน (75%) มูลค่าโครงการไม่เกิน 2 ล้านบาท
(สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอลและเครื่องสำอางค์ไม่เกิน 800,000 บาท)
 
เงื่อนไข
- ต้องนำผลงานวิจัยที่สามารถรับความคุ้มครองตามกม.ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
มาต่อยอด และต้องเป็นผลงานที่มีผลสำเร็จระดับห้องปฏิบัติการมาแล้ว
- ผู้ประกอบการต้องมีส่วน in-cash ไม่น้อยกว่า 25% ของมูลค่าโครงการทั้งหมดและมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
- สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร หรือ
อีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันที่ 7 พ.ค. 2561 
 
ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180326-rgfted-proposal-form.doc
 
ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180326-rgfted-cost.xlsx
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคลิกที่นี่  https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180326-RGFTED-New.pdf