คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพทางวิชาการสูง ให้มีความก้าวหนาทางการศึกษาในสาขาที่มีศักยภาพทางวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษารายวิชาในระดับปริญญาโทตามความถนัด

รายละเอียดเพิ่มเติม