ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 2/2561
 
1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและด้านสุขภาพ 
2. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) 
3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)
 
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
 
วัตถุประสงค์: เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 
ช่วงเวลาการรับสมัคร: ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ ตามแต่ละทุน ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 (กำหนดส่งแหล่งทุน-20 เมษายน 2561)
 
กลุ่มสาขาที่สนับสนุน: แยกสาขาตามแต่ละทุน
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่: โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226 
                               สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร นางสาวกษมา จันทรทิพย์ โทร. 9621 
 
 
รายละเอียดโครงการ  : 
1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและด้านสุขภาพ 
2.ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) 
 3.ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > แผ่นพับ
  > แผ่นพับ2
  > แผ่นพับ3