ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะ "การเขียนงานเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์" โดยวิทยากร อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 

- ภาคบรรยาย
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง SI 213 – 214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

- ภาคปฏิบัติ (Workshop)
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง SCL 703 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/Gs3Cjbzp1vyunPmP2