คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: อิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นดิน และบรรยากาศในแบบจำลองสมดุลย์พลังงาน (Influence of Land and Atmosphere Interaction in an Energy Balance Model)

นักศึกษา: นายธนัท  เรืองพรรณกุล   รหัสนักศึกษา 57090800003

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ผศ.ดร.จิรสรณ์  สันติสิริสมบูรณ์ (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.วิรสา  ยมเสถียรกุล (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.ดุษฎี  ศุขวัฒน์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

4. รศ.ดร.อนิรุธ  ลวดทรง (กรรมการ)

5. ดร.ธารีรัตน์  ธนัตถ์พาณิชย์ (กรรมการ)

6. ดร.อังกูร  หวังวงศ์ชัย (กรรมการ)

เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 26  เมษายน  2561 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ขั้นตอนวิธีการทำซ้ำเพื่อแก้ปัญหาไม่เชิงเส้นที่เกิดขึ้นพร้อมกันในปริภูมิฮิลเบิร์ต  (Iterative Algorithm for Solving Simultaneous Nonlinear Problems in Hilbert Spaces)

นักศึกษา: นางสาวพิชาดา  สดีวงษ์   รหัสนักศึกษา 59090700002

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.ธีระพล  สลีวงศ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

4. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์ (กรรมการ)

5. ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู (กรรมการ)

เวลา: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

สถานที่: ห้อง SCL 802 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.