โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ประชาสัมพันธ์โครงการ "Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)" โดยโครงการนี้จะเป็นการประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ 2 รูปแบบ คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับรายละเอียดโครงการ  2) สื่อวิดีทัศน์เคลื่อนไหวไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา  ภายในวันที่ 31 พ.ค.61

อ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ https://www.trf.or.th/trf-announcement/244-rgj/11936-rgj-super-doctor-research-excellence-with-social-economic-passion