คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกงาน 
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ห้อง SCL 124 
(ห้องเรียนรวม 200) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
 
เวลา 13.30-14.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมทุกภาควิชา

เวลา 14.30-15.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 เดือน 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ + ภาควิชาฟิสิกส์

เวลา 15.30-16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 เดือน 
ภาควิชาเคมี + ภาควิชาจุลชีววิทยา