ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Electron Backscatter Diffraction (EBSD) on Advanced Material Research" วันที่ 10 และ 11 พฤษภาคม 2561 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการแยกแยะโครงสร้างผลึก (Phase identified) ลักษณะเกรนและขอบเกรน (Grain and Grain boundaries) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy) โดยอาศัยการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนแบบกระเจิงกลับ (Electron backscatter diffraction, EBSD) และสาธิตการเตรียมชิ้นงานสำหรับวิเคราะห์ EBSD ด้วยเครื่อง Ion Miller 
 
โดยมีรายละเอียดของการอบรมดังนี้
ภาคบรรยายวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จำกัดไม่เกิน 20 คน 
ภาคปฏิบัติวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จำกัดไม่เกิน 10 คน (สงวนสิทธิให้กับผู้ลงทะเบียนก่อน)
 
ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้ที่ https://goo.gl/MseFWS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น